Төрийн Төв Байгууллагуудын Авлигын Эсрэг Үйл Ажиллагааны Үнэлгээ (2013.01.13)