2017 оны татварын хувь хэмжээний өөрчлөлтийн товч мэдээ

02 May 2017 оны татварын хувь хэмжээний өөрчлөлтийн товч мэдээ

УИХ-ын 2017 оны 4 дүгээр сарын 13-ний өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын 2017 оны улсын төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг баталсантай холбогдуулан татварын зарим хуульд мөн нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудыг хамтад нь баталлаа.  Энэхүү мэдээнд өөрчлөлт орж байгаа голлох татварын хувь хэмжээнүүд болон түүний хэрэгжих хугацааг багтаасан. Түүнчлэн, нийгмийн даатгалын сангийн зарим нэг даатгалын хувь хэмжээ мөн адил өөрчлөлт орсон болно. Энд дарж товч мэдээг уншина уу.