Эрчим хүч Tag

30 Jul ДЦС-5 Төслийн Концесс эзэмшигч нь Монгол Улсын Засгийн Газрыг төлөөлж буй байгууллагуудтай Цахилгаан худалдах, худалдан авах гэрээнд урьдчилсан байдлаар гарын үсэг зурав (2015, 7-р сар)

Монгол Улсын Засгийн Газар (цаашид “Засгийн газар” гэх) дулаан, цахилгааны...

Дэлгэрэнгүй