Мэдээ Медиа

ЕСБХБ-наас Вишнфанд Монгол ББСБ-т санхүүжилт олгоход хууль зүйн зөвлөгөө үзүүллээ

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс ХХН” фирмийн хуульчид Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкнаас Вишнфанд Монгол Банк бус санхүүгийн байгууллагт санхүүжилт олгох хэлцэлд ЕСБХБ-нд хууль зүйн зөвлөгөө үзүүллээ.
Энэхүү зээл нь Вишнфанд ББСБ-аас Монголын бичил жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг санхүүжүүлэх боломжыг олгох, дэмжих зорилготой юм.
Вишнфанд Монгол нь Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгийн амьжирганы түвшин доогуур орлого багатай нийгмийн бүлэгт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, амьжиргааны түвшинг нь сайжруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бичил санхүүгийн байгууллага юм.

Энэхүү хэлцэлд тус фирмийн партнер Б. Энхбат болон хуульч Б. Хулан нар ажиллаа.

Түгээх:

Хэвлэх:

Print Friendly, PDF & Email
MN