Мэдээ Медиа

УИХ-аас 2021 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг баталлаа. Энэхүү нэмэлт, өөрчлөлтийн хуулийг хэрэгжүүлснээр банкууд...

УИХ Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 2021 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан. Уг хуулиар системд нөлөө бүхий банк нь 2022/06/30-ны өдрөөс өмнө IPO хийж буюу хувьцаагаа олон...

2010 онд батлагдсан Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 2020 оны 8 дугаар сард УИХ-д өргөн барьсан. УИХ-ын зарим гишүүдийн хамтран санаачилсан уг Төсөл батлагдвал...

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН-ийн хуульчид төслийн хөрөнгө оруулалт, удирдлагын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг “Frankfurt School Financial Services Gmbh”...

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс ХХН” фирмийн хуульчид Монгол Улсад лизингийн үйлчилгээг дагнан эрхэлдэг, салбартаа тэргүүлэгч ХасЛизинг ХХК-д 4,0 сая ам.долларын...

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН нь Монгол улсын хурдацтай хөгжиж буй томоохон ноолуур үйлдвэрлэгчдийн нэг болох “Гоёл Кашмер” ХХК-д 5 сая долларын...

KhanLex has been instructed by a Fortune 50 software company to provide legal services related to IPR protection, as well as to represent its interests in possible legal actions in …

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс ХХН” фирмийн хуульчид Азийн Хөгжлийн Банкнаас Монгол Улсын Хас банкинд санхүүжилт олгох хэлцэлд АХБ-ны хуулийн зөвлөхөөр...

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс ХХН” фирмийн хуульчид Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкнаас Вишнфанд Монгол Банк...

Монгол улсын хамгийн том бичил санхүүгийн байгууллага болох Транскапитал ББСБ-д Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк 3 тэрбум төгрөгийн тэргүүн ээлжийнд...

MN