Нийтлэл

The recent Covid-19 crisis has highlighted the importance of insolvency and reorganisation frameworks to support businesses in financial difficulties. In response, EBRD carried out a Business Reorganisation Assessment of national …

Коронавирус цар тахал Монгол Улсын жижиг дунд үйлдвэрлэл (“ЖДҮ”) эрхлэгч нарт нөлөөлөх үр нөлөөг бууруулахын тулд Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк (“ЕСБХБ”)-иас...

УИХ-аас 2021 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг баталлаа. Энэхүү нэмэлт, өөрчлөлтийн хуулийг хэрэгжүүлснээр банкууд...

УИХ Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 2021 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан. Уг хуулиар системд нөлөө бүхий банк нь 2022/06/30-ны өдрөөс өмнө IPO хийж буюу хувьцаагаа олон...

2010 онд батлагдсан Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 2020 оны 8 дугаар сард УИХ-д өргөн барьсан. УИХ-ын зарим гишүүдийн хамтран санаачилсан уг Төсөл батлагдвал...

On 6 June 2019 the Mongolian Parliament has passed amendments to the Renewable Energy Act of Mongolia. These amendments have come into force immediately – on 6 June 2019. The …

In July 2018, the Financial Regulatory Commission of Mongolia (“FRC”), regulator of NBFIs, published a text of the draft Law of Mongolia on Non-Banking Financial Activities (“Draft Law”). The Draft …

The current Minerals Law of Mongolia was first adopted in 2006 (and amended several times since then) (the “Minerals Law”). Earlier this year, a draft law proposing certain amendments to …

KhanLex has published a report – “Mongolia: Strengthening the Legal Framework for Non-Performing Loans Resolution and Debt Restructuring – Gaps in Mongolian laws”. The report was commissioned by EBRD’s Legal …

The Mongolian legislature has adopted the amended Banking Act on 18 Jan 2018. The amended Banking Act has become effective from 1 Apr 2018 (the “Amendments”). The Amendments introduce several …

MN