Монгол улсын санхүүгийн байгууллагад 2 сая ам.долларын зээл олгоход нь АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн санхүүгийн корпорацид хууль зүйн үйлчилгээ үзүүллээ

KhanLex advised the U.S. International Development Finance Corporation (DFC) on its senior loan facility to Gobi Finance NBFI LLC (Gobi Finance), one of the largest non-banking financial institutions of Mongolia. The loan will help Gobi Finance to expand its current micro and SME portfolio. The loan is expected to have a developmental impact on Mongolia […]